Λίγα λόγια

Ο σκοπός αυτής της σελίδας και όχι μόνο ο δικός μου (αλλά και όλων των απλών σκεπτόμενων ανθρώπων) είναι η έκφραση της οργή μου, του παραπόνου μου και της απελπισίας μου στην κατάντια μερικών απλών – διασήμων ανθρώπων (γιατί έτσι έχουμε καταντήσει να δίνουμε αξία σε μερικούς ανθρώπους) να συμπεριφέρονται σαν Neanderthal.
Σε αυτό των χώρο φιλοξενίας ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζεται μέσω άρθρων, εικόνας ή και βίντεο για ό,τι των ενοχλεί από την καθημερινή του ζωή ανώνυμα ή επώνυμα, γιατί η επιλογή του είναι δική του και μόνο δική του.

Κυριακή, 20 Ιουνίου 2010

Δικαιώματα Στρατιωτικών


Πρόταση CM/Rec(2010)4
του Συμβουλίου Υπουργών των κρατών μελών
πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα των μελών των Ε.Δ.

(Υιοθετήθηκε από το Συμβουλίου Υπουργών την 24 Φεβρουαρίου 2010
στην 1077η συνάντηση Αναπληρωτών Υπουργών)

Το Συμβούλιο Υπουργών, υπό τους όρους του Άρθρου 15.b του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης,

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι ο στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να επιτευχθεί μεγαλύτερη ενότητα ανάμεσα στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, προωθώντας την υιοθέτηση κοινών κανόνων.

Έχοντας υπόψη ειδικά την Συνθήκη Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (ETS No. 5), συνυπολογίζοντας την σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Καταστατικό (ETS No. 35) όπως επίσης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Καταστατικό (αναθεωρημένο) (ETS No. 163), λαμβάνοντας υπόψη την σχετική νομολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, και τις νόρμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτροπή των βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή εξευτελιστικής συμπεριφοράς ή τιμωρίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών, και συγκεκριμένα την Διεθνή Συνθήκη πάνω στα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα την Διεθνή Συνθήκη πάνω στα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, την Διεθνή Σύμβαση πάνω στην Εξάλειψη κάθε μορφής Φυλετικής Διάκρισης, την Σύμβαση πάνω στην Εξάλειψη κάθε μορφής Διάκρισης των Γυναικών, την Σύμβαση πάνω στα Δικαιώματα του Παιδιού, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στην Σύμβαση πάνω στα Δικαιώματα του Παιδιού πάνω στην συμμετοχή παιδιών σε ένοπλη διαμάχη, την Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων βάναυσων, απάνθρωπων ή εξευτελιστικών συμπεριφορών ή τιμωριών, και των παρατηρήσεων και αποφάσεων των εποπτευόντων σωμάτων που έχουν εγκαθιδρυθεί υπό τα ανωτέρω όργανα.

Συνυπολογίζοντας την Πρόταση του Συμβουλίου Υπουργών No. R (87)8 που αφορά την αντίρρηση συνειδήσεως στην υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, όπως επίσης τις Προτάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνόδου: 1742 (2006) για τα «Ανθρώπινα δικαιώματα των μελών των Ε.Δ.», 1714 (2005) για την «Κατάργηση των περιορισμών στο δικαίωμα του εκλέγειν», 1572 (2002) για το «Δικαίωμα του συνεταιρίζεστε για τα μέλη που ανήκουν στα επαγγελματικά στελέχη των Ε.Δ.», 1518 (2001) για την «Εξάσκηση του δικαιώματος της αντίρρησης συνειδήσεως στην στρατιωτική θητεία» και 1380 (1998) για τα «Ανθρώπινα δικαιώματα των υποχρεωτικά στρατευθέντων».

Έχοντας εκτίμηση στο «Εγχειρίδιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών του προσωπικού των Ε.Δ.» που εκδόθηκε από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη/Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (OSCE/ODIHR) και του Κέντρου για τον Δημοκρατικό έλεγχο των Ε.Δ. (DCAF) το 2008,

Προτείνει όπως οι κυβερνήσεις των κρατών μελών:

1. εξασφαλίζουν ότι οι αρχές που τίθενται στο παράρτημα αυτής της πρότασης συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία και εφαρμογή που έχει σχέση με τα μέλη των Ε.Δ.

2. εξασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα και ενέργειες, συμπεριλαμβανομένου, όπου απαιτείται, μετάφραση, ευρεία διάδοση αυτής της προτάσεως μεταξύ ικανού αριθμού πολιτικών και στρατιωτικών φορέων και μελών των Ε.Δ., με την προοπτική επαύξησης της επίγνωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των μελών των Ε.Δ., και στην παροχή εκπαίδευσης που στόχο θα έχει την αύξηση των γνώσεων τους στα ανθρώπινα δικαιώματα.

3. να εξετάσουν στο πλαίσιο του συμβουλίου Υπουργών την εφαρμογή της πρότασης μέσα σε δύο χρόνια από την υιοθέτηση της.


Προσθήκη στην Πρόταση CM/Rec(2010)4

1. Αυτή η πρόταση αφορά την απόλαυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις θεμελιώδεις ελευθερίες από μέλη των Ε.Δ.

Γενικές αρχές

2. Μολονότι συνυπολογίζονται τα ειδικά χαρακτηριστικά της στρατιωτικής ζωής, τα μέλη των Ε.Δ., όποια και αν είναι η κατάστασή τους, θα απολαμβάνουν των δικαιωμάτων που εγγυάται η Συνθήκη Προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών (εφεξής, «η Συνθήκη») το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Καταστατικό και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Καταστατικό (αναθεωρημένο) (εφεξής, «το Καταστατικό»), όπως επίσης και άλλα συναφή όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέχρι του σημείου που τα κράτη δεσμεύονται από αυτές.

3. Σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Σύμβασης και του Άρθρου 30 του Καταστατικού, σε καιρό πολέμου ή άλλη κοινωνική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης όπου επαπειλείται η ζωή του έθνους, τα κράτη μπορούν να παρεκκλίνουν από ορισμένες εκ των υποχρεώσεων τους υπό την Συνθήκη και το Καταστατικό μέχρι του σημείου που αυστηρά απαιτείται από τις πιεστικές ανάγκες της έκτακτης κατάστασης και με την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι ανακόλουθα με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις υπό το διεθνές δίκαιο.

4. Αποκλείσεις υπό το Άρθρο 15 της Σύμβασης δεν θα επιτρέπονται σε σχέση με τα ακόλουθα δικαιώματα: το δικαίωμα της ζωής, με εξαίρεση θανάτους που προήλθαν από σύννομες πράξεις πολέμου, η απαγόρευση βασανιστηρίων και απάνθρωπης ή εξευτελιστικής συμπεριφοράς ή τιμωρίας, η απαγόρευση της δουλείας και εξαναγκαστικής εργασίας, η αρχή ότι καμία τιμωρία δεν μπορεί να επιβληθεί χωρίς ύπαρξη νόμου και το δικαίωμα να μην δικαστεί ή τιμωρηθεί κάποιος διπλά.

5. Τα ακόλουθα δικαιώματα και ελευθερίες πρέπει να είναι σεβαστά και να εφαρμόζονται σε συμφωνία με τις συνοδευόμενες αρχές:

A. Τα μέλη των Ε.Δ. έχουν το δικαίωμα στη ζωή.
Β. Κανένα μέλος των Ε.Δ. δεν πρέπει να υπόκειται σε βασανιστήρια ή σε απάνθρωπη ή σε εξευτελιστική συμπεριφορά ή τιμωρία.

C. Τα μέλη των Ε.Δ. δεν θα χρησιμοποιούνται για καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.

D. Η στρατιωτική πειθαρχία πρέπει να χαρακτηρίζεται από αμεροληψία και διαδικαστικές εγγυήσεις πρέπει να διασφαλίζονται.

E. Τα μέλη των Ε.Δ. απολαμβάνουν του δικαιώματος της ελευθερίας και της ασφάλειας.

F. Τα μέλη των Ε.Δ. απολαμβάνουν του δικαιώματος μιας δίκαιης δίκης.

G. Τα μέλη των Ε.Δ. έχουν το δικαίωμα του σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής τους ζωής, της οικίας και της αλληλογραφίας τους. Οποιοσδήποτε περιορισμός τίθεται στην ενάσκηση αυτού του δικαιώματος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Άρθρου 8, παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

H. Τα μέλη των Ε.Δ. έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας σκέψης, συνειδήσεως και θρησκεύματος. Οποιοσδήποτε περιορισμός τίθεται στην ενάσκηση αυτού του δικαιώματος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Άρθρου 9, παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

I. Τα μέλη των Ε.Δ. έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Οποιοσδήποτε περιορισμός τίθεται στην ενάσκηση αυτού του δικαιώματος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Άρθρου 10, παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

J. Τα μέλη των Ε.Δ. έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες.

K. Τα μέλη των Ε.Δ. έχουν το δικαίωμα της ειρηνικής συγκέντρωσης και την ελευθερία δημιουργίας συνδέσμων μαζί με άλλους. Οποιοσδήποτε περιορισμός τίθεται στην ενάσκηση αυτού του δικαιώματος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Άρθρου 11, παράγραφος 2 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

L. Τα μέλη των Ε.Δ. έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθε.

M. Τα μέλη των Ε.Δ. έχουν το δικαίωμα του παντρεύεστε.

N. Όλα τα μέλη των Ε.Δ. απολαμβάνουν το δικαίωμα προστασίας της περιουσίας τους.

O. Στα μέλη των Ε.Δ. πρέπει να παρέχεται κατάλυμα επαρκούς επιπέδου.

P. Τα μέλη των Ε.Δ. πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν ικανοποιητικές απόλαβες (δίκαιες) και σύνταξη κατά την αποστρατεία τους.

Q. Τα μέλη των Ε.Δ. πρέπει να έχουν το δικαίωμα της αξιοπρέπειας, της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία.

R. Τα μέλη των Ε.Δ. πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε αξιοπρεπή και ικανοποιητική διατροφή.

S. Τα μέλη των Ε.Δ. απολαμβάνουν δικαιώματα και ελευθερίες χωρίς καμία διάκριση.

T. Ειδική προσοχή πρέπει να δωθεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών ατόμων κάτω των 18 ετών που έχουν καταταγεί στις Ε.Δ.

U. Τα μέλη των Ε.Δ. πρέπει να γίνονται αποδέκτες εκπαίδευσης σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς ανθρωπιστικού νόμου.

V. Τα μέλη των Ε.Δ. πρέπει να έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν παράπονα σε ανεξάρτητο σώμα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: